MH
Chevy's Kahroma & Grimmendans Gigi
05.09.2009

 

FOR ENGLISH TRANSLATION, CLICK HERE

 


 

1 2 3 4 5
1a KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk
Unnviker kontakt.
Rygger og drar
seg unna
Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men
drar seg ikke
unna
Roma
Tar kontakt selv
eller når fører
tar kontakt.
Balansert

Gigi
Intensiv
kontaktatferd
mot testleder.
Kan hoppe og
bjeffe
1b KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med
motvillig. Strever
mot fører eller
trekker mot annen
retning
Følger med hele
veien. Nøytral
Følger med villig.
Engasjerer seg

Roma, Gigi

Følger med
villig. Viser
intensiv
interesse
mot testleder,
hopper og
bjeffer

 
1c KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk
Unnviker, drar seg
unna tar evt.
kontakt med fører
Aksepterer,
nøytral
Roma
Aksepterer,
svarer med
kontaktatferd
Gigi
Aksepterer.
Intensiv
kontaktatferd
mot testleder
2a LEK
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men
viser interesse
Leker. starter
langsomt, men
blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Roma, Gigi
Leker veldig
aktivt - starter
veldig raskt
2b LEK
Griping
Griper ikke Griper ikke, men
snuser på
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Roma
Griper direkte
med hele
munnen
Gigi
Griper direkte.
Hugger i
gjenstanden
2c LEK
Drakamp
Biter ikke Biter forsiktig,
slipper, holder,
men drar ikke
i mot
Biter – drar i mot
– slipper – tar
nytt tak

Roma, Gigi

Griper direkte
med hele
munnen, drar i
mot til testleder
slipper
Griper direkte
med hele
munnen,
rykker, drar i
mot til
testleder
slipper
3a JAKT
Forfølgelse
Starter ikke Starter men
avbryter
Starter eller løper
langsomt. Kan
øke farten,
avslutter

Roma, Gigi

Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved
byttet
Starter
direkte, stor
fart. Løper
forbi byttet.
Kan snu
3b JAKT
Griping
Overser byttet/
springer ikke frem
Griper ikke, men
snuser på
gjenstanden

Gigi

Griper noe
tvilende, eller
med
tidsforsinkelse
Roma
Griper direkte
Slipper
Griper direkte,
Beholder
byttet i 3
sekunder
4 AKTIVITET Er uoppmerksom/
uinteressert/
inaktiv
Er oppmerksom og
rolig – står, sitter
eller ligger
Er oppmerksom
og i hovedsak
rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Roma
Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og
snuser

Gigi

Er urolig.
Veksler hurtig
mellom
aktiviteter
5a AVSTANDSLEK
Interesse
Engasjeres ikke av
fig. Uinteressert
Kontroll. Avbrudd
kan forekomme

Roma

Interessert.
Følger fig. uten
avbrudd
Gigi
Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk
Veldig
interessert.
Gjentatte
startforsøk
5b AVSTANDSLEK
Trussel/aggresjon
Ingen bjeff eller
knurring
Roma, Gigi
Enkelte bjeff
og/eller knurring
under momentets
første del
Enkelte bjeff
og/eller knurring
under momentets
første og andre
del
Viser
trusselatferd.
Bjeffer og
knurrer under
momentets
første del
Viser
trusselatferd.
Bjeffer og
knurrer under
momentets
første og
andre del
5c AVSTANDSLEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til
fig. Uinteressert
Går frem når fig.
snakker eller leker
med gjenstanden

Roma, Gigi

Går frem når fig.
gir seg til kjenne
Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller
tidsforsinkelse
Går fram
direkte til fig.
uten hjelp
5d AVSTANDSLEK
Lekelyst
Viser ingen
interesse
Leker ikke, men
viser interesse
Roma
Leker, griper
forsiktig. Slipper,
drar ikke i mot
Griper direkte.
Kan slippe og ta
igjen. Drar i mot
Gigi
Griper direkte
med
hele munnen.
Drar i mot.
Slipper ikke
5e AVSTANDSLEK
Samarbeide
Viser ingen
interesse
Blir aktiv, men
avbryter
Roma
Er aktiv med fig.
når denne er
aktiv
Er aktiv med fig.
Interesse også
mot passiv
figurant
Gigi
Oppfordrer
passiv fig. til
fortsatt lek
6a OVERRASKELSE
Redsel
Stanser, kort stopp Huker seg og
stanser
Gjør
unnamanøver
uten å vende
seg bort
Roma
Flykter høyst 5
meter
Flykter mer
enn 5 meter

Gigi

6b OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Gigi
Viser
trusselatferd
over lengre tid
Roma
Viser
trusselatferd
og noen angrep
Viser
trusselatferd
og angrep. Kan
avslutte med
bitt
6c OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører
legger ned
kjeledressen/går
ikke frem
Gigi
Går frem når fører
setter seg på huk
og prater med
kjeledressen/roper
på hunden
Roma
Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved
siden av
Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått
halve distansen
Går fram til
kjeledressen
uten hjelp
6d OVERRASKELSE
Gjenstående
redsel
Ingen
tempoforandring
eller unnamanøver
Liten bue/liten
tempoforandring/
ser bort ved
noen av
passeringene
Bue eller
tempoforandring
ved 1. passering.
Mindre utslag ved
2. passering
Bue eller
tempoforandring
av samme styrke
ved minst to
passeringer
Roma, Gigi
Viser stor
redsel eller
øket redsel
ved samtlige
passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående
interesse
Ingen interesse for
kjeledressen

Roma, Gigi

Stanser lukter/ser
på kjeledressen en
gang
Stanser
lukter/ser på
kjeledressen
minst to ganger
Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/leker
med
kjeledressen
ved to eller
flere
passeringer
7a LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser kort stopp Huker seg og
stanser
Gjør unna
manøver uten å
vende seg bort
Roma
Flykter høyst 5
meter
Flykter mer
enn 5 meter

Gigi

7b LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke frem Går fram når fører
sitter på huk og
prater med
skrammelet, roper
på hunden
Går fram til
skrammelet når
føreren står ved
siden
Gigi
Går fram til
skrammelet når
føreren har gått
halve distansen
Går fram til
skrammelet
uten hjelp
Roma
7c LYDFØLSOMHET
Vedvarende
redsel
Ingen
tempoforandring
eller unna manøver
Roma, Gigi
Liten bue/liten
tempoforandring
ser bort ved noen
av passeringene
Bue eller
tempoforandring
ved 1. passering.
Mindre utslag ved
2. passering
Bue eller
tempoforandring
av samme styrke
ved minst
to passeringer
Viser stor
redsel eller
øket redsel
ved samtlige
passeringer
7d LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Ingen interesse for
lydkilden
Roma, Gigi
Stanser/lukter ser
på lydkilden minst
1 gang
Stanser/lukter
ser på lydkilden
minst 2 ganger
Biter i/leker med
lydkilden.
Interessen
avtar
Biter i/leker
med lydkilden
ved 2 eller
flere
passeringer
8a SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Viser
trusselatferd
over lengre tid

Roma, Gigi

Viser stor
trusselatferd og
noen angrep
Viser
trusselatferd
og flere angrep
8b SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/resignerer
Ser mot
spøkelsene nå
og da
Kontrollerer/viser
reaksjon mot
spøkelsene.
Lange avbrudd

Roma, Gigi

Kontrollerer/viser
reaksjon mot
begge spøkelsene.
Korte avbrudd
Kontrollerer/
viser reaksjon
mot
spøkelsene
under hele
momentet
8c SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg
hovedsaklig foran
eller ved siden av
fører
Oppholder seg
hovedsaklig foran
eller ved siden av
fører,
avstandsregulering
Oppholder seg
foran eller ved
siden av fører,
pendler mellom
flukt/start
og kontroll
Oppholder seg i
hovedsak bak
fører. Pendler
mellom fluktstart
og kontroll
Flykter lenger
enn båndets
lengde. Kan
søke støtte
hos tilskuerne
eller forlate
stedet

Roma, Gigi

8d SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører
har tatt av
figurantene
drakta
Gigi
Går fram når fører
snakker med
figurantene/roper
på hunden

Roma

Går fram til
spøkelset når
fører står
ved siden av
Går fram til
spøkelset når
fører har gått
halve avstand
Går fram til
spøkelset uten
hjelp
8e SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller
unngår kontakt
forsøk

Gigi
Aksepterer
kontakt –
helt uengasjert,
men drar seg
ikke unna
Roma
Besvarer
kontaktforsøk
Tar selv kontakt
- balansert
Intensiv
kontaktatferd
mot
figuranten,
kan hoppe
og bjeffe
9a LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men
kan vise interesse
Leker – starter
langsomt, men
blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Roma, Gigi
Leker veldig
aktivt –
starter veldig
raskt
9b LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke
direkte, snuser
først på
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Griper direkte
med hele
munnen
Roma, Gigi
Griper direkte.
Hugger i
gjenstanden
10 SKUDD Viser ingen
berørthet, rask
kontroll og siden
helt uberørt
Gigi
Kontroll som
forsvinner etter
første skudd.
Bryter, men
opptar tidligere
aktivitet
Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går
tilbake til
aktivitet/passiv
Avbryter
aktivitet.
Fokuserer på
skytter. Kan
ikke gjenoppta
tidligere
aktivitet
Vedvarende
uro etter flere
skudd.

Avbryter eller
tydelige
flukttendenser.
Avstår skudd
Roma

 

 

 


 

back